Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 7 maja 2003
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 4

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 17 kwietnia 2003 r.

dotyczące zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 11 Rektora UMK z dnia 26 lipca 2002 r. - "wykaz pól spisowych"

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 3 Zarządzenia Nr 24 Rektora UMK z dnia 18 września 1996 r. - Instrukcja inwentaryzacyjna oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 47 Rektora UMK z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu uniwersyteckich jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy z symbolem literowym oraz przyporządkowanym kodem księgowym

z a r z ą d z a  s i ę, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Instrukcji Inwentaryzacyjnej - "wykaz pól spisowych" - ogłoszonym zarządzeniem nr 11 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 26 lipca 2002 r. (B. Pr. Nr 6, poz. 135) wprowadza się następującą zmianę:
W części dotyczącej Wydziału Filologicznego dopisuje się pole spisowe o treści:
"1216 - Biblioteka Wydziału Filologicznego"

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2003 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt