Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu

158

ZARZĄDZENIE Nr 13

Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu

z dnia 4 listopada 2002 r.

w sprawie zmiany załącznika nr 2 do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18)

Na podstawie § 9 ust. 1 i § 12 ust. 1 uchwały Nr 44 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (M. P. Nr 14, poz. 109 z późn. zmianami) w związku z § 91 ust. 2 pkt 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. (z późn. zmianami) oraz § 4 ust. 2 zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym (B. Pr. Nr 2, poz. 18 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a  się, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 2 (tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników szkół wyższych, jednostek i zakładów budżetowych, podległych i nadzorowanych przez MEN) do zarządzenia Nr 1 Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu z dnia 1 marca 1995 r. (B. Pr. Nr 2, poz. 18) wprowadza się następującą zmianę:
Pozycję nr 50 - Magazynier i pomoc magazynowa w magazynie materiałów różnych - zawartą w wyżej wymienionej tabeli norm rozszerza się o następującą treść:
"R - koszula flanelowa - na okres 12 miesięcy".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie 4 listopada 2002 r.

Dyrektor Administracyjny Uniwersytetu

Dr Stefan Nielek


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu