Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 98

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 53 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 66 ust. 2 oraz 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W załączniku nr 1 do uchwały Nr 53 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 w § 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu:

ust. 5a. Laureaci konkursu "Diamentowy Grant" uzyskują z postępowania kwalifikacyjnego maksymalną liczbę punktów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 18 czerwca 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt