Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 95

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych

Na podstawie art. 130 ust. 2 w związku z art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
W uchwale nr 47 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 1, poz. 22 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5
 1. Obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, zwany dalej pensum dydaktycznym, wynosi rocznie:
  1. 210 godzin dydaktycznych - dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego i wizytującego;
  2. 150 godzin dydaktycznych - dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego i wizytującego na wydziałach Collegium Medicum;
  3. 210 godzin dydaktycznych - dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku adiunkta lub asystenta;
  4. 360 godzin dydaktycznych - dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku starszego wykładowcy lub wykładowcy;
  5. 540 godzin dydaktycznych - dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku lektora lub instruktora.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Senat może podwyższyć pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na określonych stanowiskach na wydziale. Uchwała Senatu o podwyższeniu pensum dydaktycznego podejmowana jest na wniosek dziekana wniesiony za zgodą rady wydziału.
§ 2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia i ma zastosowanie od roku akademickiego 2013/2014.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt