Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 94

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok

Na podstawie art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm) oraz § 38 ust. 1 pkt 20 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Uchwala się przychody z działalności operacyjnej części toruńskiej Uniwersytetu w wys. 293.805,2 tys. zł., w tym:
 1. przychody z działalności dydaktycznej w wys. 236.150,2 tys. zł.,
 2. przychody z działalności badawczej w wys. 34.817,0 tys. zł.,
§ 2
Uchwala się koszty działalności operacyjnej części toruńskiej Uniwersytetu w wys. 309.127,8 tys. zł. w tym:
 1. koszty działalności dydaktycznej w wys. 271.000,8 tys. zł.,
 2. koszty działalności badawczej w wys. 35.154,0 tys. zł.
§ 3
 1. Uchwala się osobowy fundusz płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym części toruńskiej Uniwersytetu w wysokości 162.391,0 tys. zł., w tym zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 10.734,8 tys. zł.
 2. Dodatki specjalne przyznawane przez rektora zgodnie z par. 20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243 poz. 1447) w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika są finansowane ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w szczególności z wpływów ze studiów niestacjonarnych.
§ 4
Uchwala się fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów części toruńskiej Uniwersytetu (w części finansowanej dotacją) w wysokości 35.538,4 tys. zł. z przeznaczeniem na:
 1. wypłatę stypendiów i zapomóg - 26.630,8 tys. zł.,
 2. remonty domów studenckich - 2.740,0 tys. zł.,
 3. pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów - 62,2 tys. zł,
 4. rezerwę - 6.105,4 tys. zł.
§5
 1. Uchwala się plan nakładów na aktywa trwałe części toruńskiej Uniwersytetu wys. 58.417,0 tys. zł.
 2. Uchwala się plan remontów budynków i budowli części toruńskiej Uniwersytetu:
  1. obiektów dydaktyczno-badawczych w wys. 1.659,3 tys. zł.,
  2. domów studenckich w wys. 2.740,0 tys. zł.
§ 6
Senat upoważnia rektora do dokonywania przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków części toruńskiej Uniwersytetu pod warunkiem, że wynik finansowy części toruńskiej Uniwersytetu nie ulegnie pogorszeniu, a ogólna kwota nakładów inwestycyjnych zwiększeniu.
§ 7
Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy części toruńskiej Uniwersytetu stanowi załącznik do uchwały.
§ 8
Uchwala się przychody z działalności operacyjnej części bydgoskiej Uniwersytetu w wysokości 105.200,8 tys. zł., w tym:
 1. przychody z działalności dydaktycznej w wys. 88.468,4 tys. zł.,
 2. przychody z działalności badawczej w wys. 12.781,3 tys. zł.
§ 9
Uchwala się koszty działalności operacyjnej części bydgoskiej Uniwersytetu w wysokości 112.212,3 tys. zł. w tym:
 1. koszty działalności dydaktycznej w wys. 98.855,4 tys. zł.,
 2. koszty działalności badawczej w wys. 12.781,3 tys. zł.
§ 10
 1. Uchwala się osobowy fundusz płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym części bydgoskiej Uniwersytetu w wysokości 61.907,0 tys. zł., w tym zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 833 tys. zł.
 2. Dodatki specjalne przyznawane przez rektora zgodnie z par. 20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243 poz. 1447) w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika są finansowane ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w szczególności z wpływów ze studiów niestacjonarnych.
§ 11
Uchwala się fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów części bydgoskiej Uniwersytetu (w części finansowanej dotacją) w wysokości 7.992,5 tys. zł. z przeznaczeniem na:
 1. wypłatę stypendiów i zapomóg - 6.965,0 tys. zł.,
 2. remonty domów studenckich - 479,0 tys. zł.,
 3. pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów - 13,9 tys. zł.,
 4. rezerwę - 534,6 tys. zł.
§12
 1. Uchwala się plan nakładów na aktywa trwałe części bydgoskiej Uniwersytetu wys. 61.799,8 tys. zł.
 2. Uchwala się plan remontów budynków i budowli części bydgoskiej Uniwersytetu:
  1. obiektów dydaktyczno-badawczych w wys. 1.679,8 tys. zł.,
  2. domów studenckich w wys. 479,0 tys. zł.
§ 13
Senat upoważnia Rektora do dokonywania przesunięć między poszczególnymi pozycjami wydatków części bydgoskiej Uniwersytetu pod warunkiem, że wynik finansowy części bydgoskiej Uniwersytetu nie ulegnie pogorszeniu, a ogólna kwota nakładów inwestycyjnych zwiększeniu.
§ 14
Szczegółowy plan rzeczowo-finansowy części bydgoskiej Uniwersytetu stanowi załącznik do uchwały.
§ 15
Uchwala się łączne przychody z działalności operacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w wys. 399.006,0 tys. zł., w tym:
 1. przychody z działalności dydaktycznej w wys. 324.618,6 tys. zł.,
 2. przychody z działalności badawczej w wys. 47.598,3 tys. zł.
§ 16
Uchwala się łączne koszty działalności operacyjnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w wys. 421.340,1 tys. zł. w tym:
 1. koszty działalności dydaktycznej w wys. 369.856,2 tys. zł.,
 2. koszty działalności badawczej w wys. 47.935,3 tys. zł.
§ 17
 1. Uchwala się łączny osobowy fundusz płac wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w wysokości 224.298,0 tys. zł, w tym zwiększenie wynagrodzeń na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - 11.567,8 tys. zł.
 2. Dodatki specjalne przyznawane przez rektora zgodnie z par. 20 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 października 2011 r. (Dz.U. Nr 243 poz. 1447) w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej w części przekraczającej 10% wynagrodzenia zasadniczego pracownika są finansowane ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, w tym w szczególności z wpływów ze studiów niestacjonarnych.
§ 18
Uchwala się łączny fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (w części finansowanej dotacją) w wysokości 43.530,9 tys. zł. z przeznaczeniem na:
 1. wypłatę stypendiów i zapomóg - 33.595,8 tys. zł.,
 2. remonty domów studenckich - 3.219,0 tys. zł.,
 3. pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów - 76,1 tys. zł.,
 4. rezerwę - 6.640,0 tys. zł.
§19
 1. Uchwala się łączny plan nakładów na aktywa trwałe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w wys. 120.216,8 tys. zł.
 2. Uchwala się łączny plan remontów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika:
  1. obiektów dydaktyczno-badawczych w wys. 3.339,1 tys. zł.,
  2. domów i stołówek studenckich w wys. 3.219,0 tys. zł.
§ 20
Szczegółowy łączny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stanowi załącznik do uchwały.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 71 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r. - Łączny plan finansowy
dokument Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 71 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r. - Plan finansowy części toruńskiej
dokument Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 71 Senatu UMK z dnia 18 czerwca 2013 r. - Plan finansowy części bydgoskiej

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt