Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 93

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie zasad i trybu wyboru kandydatów do Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) w związku z § 4 uchwały Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r.

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
Kandydatów na członków Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kadencję trwającą od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2017 r. wybiera Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w liczbie nie większej niż dwóch.
§ 2
Kandydatów, o których mowa w § 1 może zgłosić rektor oraz dziekani wydziałów w liczbie nie większej niż jeden kandydat z każdego wydziału. Dziekani mogą zgłosić wspólnego kandydata. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie kandydata, iż spełnia wymogi określone w art. 46a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 3
  1. Głosowanie w sprawie wyborów kandydatów jest tajne.
  2. Głosowanie polega na pozostawieniu na karcie do głosowania nazwisk nie więcej niż dwóch kandydatów.
  3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów.
  4. W przypadku uzyskania równej liczby głosów, zarządza się ponowne głosowanie na tych kandydatów.
§ 4
  1. Rektor zgłasza wybranych przez Senat UMK kandydatów do Komisji Wyborczej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich do 30 czerwca 2013 r.
  2. Do zgłoszenia wybranych kandydatów dołącza się oświadczenia, o których mowa w § 2.
§ 5
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt