Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 92

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 8 i 9 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu, przedstawionego przez promotora prof. dr hab. Wojciecha Zygarskiego oraz po zapoznaniu się z recenzjami:

prof. dr. hab. Marka Krawczyka z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. dr hab. Zygmunta Grzebieniaka z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,
prof. dr hab. Stanisława Zapalskiego z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

jak również opiniami senatów: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

p o s t a n a w i a   nadać

prof. dr. hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi

tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt