Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 91

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie opinii o zatrudnienie dr hab. Jarosława Rogóża na stanowisku profesora nadzwyczajnego w UMK jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. c Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Sztuk Pięknych z dnia 21 maja 2013 r., przedstawionego przez dziekana Wydziału dr hab. Elżbietę Basiul, prof. UMK

wyraża   p o z y t y w n ą   opinię

w sprawie zatrudnienia doktora habilitowanego Jarosława Rogóża
na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Sztuk Pięknych,
jako podstawowym miejscu pracy na podstawie umowy o pracę na okres pięciu lat.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt