Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 9

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie polityki osobowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie § 103 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
 1. Uchwała określa:
  1. kierunki polityki osobowej wobec nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  2. szczegółowe zasady i tryb zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Zasady i tryb, o których mowa w ust. 1 lit. b) regulują:
  1. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm), zwana dalej ustawą;
  2. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), zwana dalej Kodeksem pracy;
  3. Statut Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302), zwany dalej Statutem;
  4. Strategia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na lata 2011-2020, stanowiąca załącznik do uchwały nr 59 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2011 r. (Biuletyn Prawny UMK Nr 5, poz. 147), zwana dalej Strategią;
  5. niniejsza uchwała.
§ 2
 1. Senat ustala kierunki polityki osobowej Uniwersytetu.
 2. Rektor koordynuje politykę osobową Uniwersytetu.
 3. Rada wydziału ustala kierunki polityki osobowej wydziału.
 4. Dziekan realizuje politykę osobową wydziału.
§ 3
Podstawowym celem polityki osobowej wobec nauczycieli akademickich jest realizacja założeń wynikających ze Strategii, a w szczególności:
 1. uzyskiwanie kolejnych uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 2. zabezpieczenie tzw. "minimum kadrowego" niezbędnego do realizacji wysokiej jakości procesu dydaktycznego na prowadzonych kierunkach studiów.
§ 4
 1. Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia naukowe lub artystyczne, predyspozycje oraz uzdolnienia do pracy naukowej i dydaktycznej, a także wysoki poziom etyczny.
 2. Na stanowiska nauczycieli akademickich mogą być zatrudnione osoby, które spełniają warunki określone w art. 109 ustawy.
§ 5
 1. Zasadniczym kryterium zatrudniania nauczycieli akademickich są zadania dydaktyczne, wynikające z planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach trzeciego stopnia prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.
 2. Nauczyciele akademiccy są zatrudniani także w celu realizacji programów badawczych i projektów artystycznych podnoszących pozycję Uniwersytetu jako ośrodka badań i kształcenia kadr.
 3. Zatrudnianie nauczycieli akademickich może wynikać również z konieczności prowadzenia badań naukowych lub kształcenia objętych przyjętymi do realizacji projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych lub przyznanymi grantami.
§ 6
 1. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego jest możliwe, o ile Uniwersytet jest dla niego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rektor może zatrudnić nauczyciela akademickiego, dla którego Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy, na podstawie umowy o pracę.
§ 7
Wnioski o zatrudnienie związane z przyznaniem nowych etatów mogą być uwzględnione tylko wówczas, jeżeli zostaną w pełni wykorzystane dotychczasowe możliwości osobowe wydziału na poszczególnych kierunkach studiów.
§ 8
 1. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora zatrudnionego na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego wygasa z końcem roku akademickiego, w którym ukończył siedemdziesiąty rok życia.
 2. Stosunek pracy mianowanego nauczyciela akademickiego nieposiadającego tytułu naukowego profesora wygasa z końcem roku akademickiego, w którym osiągnął on powszechny wiek emerytalny, zgodnie z odpowiednim postanowieniem ustawy.
 3. Ze względu na konieczność utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych lub spełnienia tzw. "minimum kadrowego" niezbędnego do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, możliwe jest zatrudnienie profesora, o którym mowa w ust. 1, po ukończeniu siedemdziesiątego roku życia, a profesora, o którym mowa w ust. 2, po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, na podstawie umowy o pracę na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych niż określone w ust. 3, rektor w uzgodnieniu z dziekanem może zatrudnić profesorów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, na okres przekraczający dwa lata.
 5. Jeżeli istnieją potrzeby dydaktyczne, dziekan może zaproponować osobom, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, prowadzenie zajęć dydaktycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
§ 9
 1. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę.
 2. Na podstawie mianowania może być zatrudniony wyłącznie nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora. Zatrudnienie na podstawie mianowania następuje w pełnym wymiarze czasu pracy i pod warunkiem złożenia na piśmie oświadczenia nauczyciela akademickiego, że Uniwersytet jest jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy.
 3. Zatrudnienie na podstawie mianowania lub umowy o pracę może nastąpić na czas określony lub nieokreślony.
 4. Okresy zatrudnienia na danym stanowisku mogą być powtarzane, z zastrzeżeniem ust. 5, w zależności od potrzeb dydaktycznych i naukowych Uniwersytetu, z zachowaniem odpowiednich przepisów ustawy, Statutu i Kodeksu pracy.
 5. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego w wymiarze przewyższającym połowę etatu na czas określony lub nieokreślony na stanowiskach, o których mowa w art. 110 ustawy, następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu, na warunkach określonych w art. 118a ust. 2 ustawy oraz § 105 Statutu, z zastrzeżeniem ust. 6. O objęciu konkursem zatrudnienia nauczycieli akademickich na stanowiskach wymienionych w art. 113 ustawy każdorazowo decyduje rektor.
 6. Bez postępowania konkursowego może być zatrudniony nauczyciel akademicki, który po nabyciu uprawnień emerytalnych zostanie zatrudniony na zajmowanym dotychczas stanowisku.
§ 10
Nauczycielami akademickimi są:
 1. pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
  1. profesora zwyczajnego,
  2. profesora nadzwyczajnego,
  3. profesora wizytującego,
  4. adiunkta,
  5. asystenta,
 2. pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:
  1. starszego wykładowcy,
  2. wykładowcy,
  3. lektora,
  4. instruktora,
 3. dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej zatrudnieni na stanowiskach:
  1. starszego kustosza dyplomowanego i starszego dokumentalisty dyplomowanego,
  2. kustosza dyplomowanego i dokumentalisty dyplomowanego,
  3. adiunkta bibliotecznego i adiunkta dokumentacji i informacji naukowej,
  4. asystenta bibliotecznego i asystenta dokumentacji i informacji naukowej.
§ 11
 1. Na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba, która ma znaczącą pozycję w danej dziedzinie nauki (sztuki) i posiada osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej, potwierdzone uzyskaniem tytułu naukowego.
 2. Na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba, która legitymuje się znacznymi i twórczymi osiągnięciami w pracy naukowej (artystycznej) oraz osiągnięciami w pracy dydaktycznej i kształceniu młodej kadry, potwierdzonymi uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz późniejszym dorobkiem naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym.
 3. Przy zatrudnianiu na stanowiskach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 bierze się pod uwagę także osiągnięcia w pozyskiwaniu środków finansowych na badania naukowe ze źródeł zewnętrznych.
 4. Na stanowisku profesora wizytującego, o którym mowa w art. 114 ust. 3 ustawy, może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, która posiada tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, albo stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, potwierdzone przez radę właściwego wydziału w formie uchwały, na podstawie postępowania ustalonego w tym zakresie przez radę wydziału.
 5. Na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która:
  1. posiada stopień naukowy,
  2. ma odpowiedni, udokumentowany dorobek naukowy (artystyczny); przy zatrudnieniu na stanowisku adiunkta w jednostkach klinicznych wymagane jest posiadanie specjalizacji w zakresie danej dyscypliny lub innej, potrzebnej w tej jednostce,
  3. bierze aktywny udział w życiu naukowym (artystycznym) i organizacyjnym,
  4. uzyskała opinię kierownika jednostki organizacyjnej (dyrektora instytutu/kierownika katedry, kliniki, pracowni) o kwalifikacjach i predyspozycjach do pracy naukowej i dydaktycznej.
 6. Na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada stopień naukowy doktora albo tytuł zawodowy magistra lub lekarza oraz wykazuje predyspozycje do pracy naukowo-dydaktycznej potwierdzone opinią promotora lub opiekuna naukowego, albo kierownika jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona.
 7. Na stanowiskach dydaktycznych mogą być zatrudnione osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w § 104 ust. 1 - 3 Statutu.
 8. Na stanowiskach dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej mogą być zatrudnione osoby spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w odrębnych przepisach.
§ 12
 1. Na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego mianuje rektor na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu.
 2. Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy profesora następuje na czas nieokreślony, a w uzasadnionych przypadkach także na czas określony.
 3. Na stanowisko profesora nadzwyczajnego osobę nieposiadającą tytułu naukowego profesora, podejmującą po raz pierwszy pracę na tym stanowisku w UMK, jako podstawowym miejscu pracy, zatrudnia rektor na podstawie umowy o pracę, na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii senatu.
 4. Przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę po raz pierwszy w UMK, jako podstawowym miejscu pracy, na stanowisku profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby posiadającej tytuł naukowy profesora, zastosowanie ma ust. 3.
 5. Pierwsze zatrudnienie w Uniwersytecie na stanowisko profesora nadzwyczajnego osoby nieposiadającej tytułu naukowego profesora następuje na okres do pięciu lat. Po upływie okresu zatrudnienia osoba nieposiadająca tytułu naukowego może być, po przeprowadzeniu postępowania konkursowego, o którym mowa w art. 118a ustawy:
  1. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony, jeżeli została podjęta przez właściwą radę wydziału uchwała popierająca wniosek o nadanie tytułu profesora lub w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych potrzebami naukowymi i dydaktycznymi Uniwersytetu oraz osiągnięciami naukowymi, dydaktycznymi i organizacyjnymi,
  2. zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na okres nie przekraczający pięciu lat,
  3. zatrudniona na stanowisku adiunkta na czas nieokreślony lub określony.
 6. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego nieposiadającego tytułu naukowego na stanowisku profesora nadzwyczajnego na czas określony w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały jest traktowane jak pierwsze zatrudnienie na stanowisko profesora nadzwyczajnego, o którym mowa w ust. 5.
§ 13
Rada wydziału na wniosek dziekana może określić w drodze uchwały dodatkowe wymogi zatrudniania i awansowania nauczycieli akademickich, uwzględniające specyfikę wydziału, a w szczególności dotyczące aktywności naukowej, o ile nie są sprzeczne z niniejszą uchwałą.
§ 14
 1. Z zastrzeżeniem § 12, decyzję w sprawie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w odniesieniu do wszystkich stanowisk naukowo-dydaktycznych, naukowych i dydaktycznych oraz bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych podejmuje rektor na wniosek dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej), po zasięgnięciu opinii właściwej rady wydziału (rady odpowiedniej jednostki organizacyjnej). W przypadku braku rady jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej - decyzję podejmuje rektor na wniosek kierownika tej jednostki organizacyjnej.
 2. Warunki zatrudnienia, w tym okres zatrudnienia, określa rektor w porozumieniu z wnioskującym o zatrudnienie dziekanem lub kierownikiem jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej.
 3. Okres zatrudnienia, o którym mowa w ust. 2, powinien być tak określony, żeby zapewnić pracownikowi optymalne warunki spełnienia wymogów awansu zawodowego. W szczególności należy ograniczyć liczbę umów zawieranych w okresie rotacyjnym na stanowisku adiunkta i asystenta.
§ 15
 1. Osoba przystępująca do postępowania konkursowego związanego z zatrudnieniem, w tym także kolejnym zatrudnieniem w UMK, powinna złożyć zestawienie publikacji i sporządzoną na jego podstawie ocenę parametryczną.
 2. Nauczyciel akademicki przystępujący do postępowania konkursowego związanego z kolejnym zatrudnieniem w UMK powinien - przed rozstrzygnięciem konkursu - zostać oceniony przez wydziałową komisję oceniającą, a ocena wyników jego dotychczasowej pracy w UMK powinna być uwzględniona przez komisję konkursową.
§ 16
 1. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż osiem lat, z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3.
 2. Łączny czas zatrudnienia nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionego w UMK na stanowisku adiunkta przed dniem 1 października 2011 r. nie może przekroczyć dwunastu lat, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie po upływie dziewięciu lat pracy na tym stanowisku, możliwe jest tylko na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony nie dłuższy niż trzy lata, o ile w tym okresie realne jest uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego według oceny przeprowadzonej przez wydziałową komisję oceniającą.
 3. Łączny czas zatrudnienia nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora habilitowanego, zatrudnionego w UMK na stanowisku adiunkta po dniu 1 października 2011 r. a przed dniem 1 października 2013 r., nie może przekroczyć dziesięciu lat.
§ 17
Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może trwać dłużej niż osiem lat, z zastrzeżeniem ust. 2.
Łączny czas zatrudnienia nauczyciela akademickiego nieposiadającego stopnia naukowego doktora, zatrudnionego na stanowisku asystenta przed dniem 1 października 2011 r. nie może przekroczyć dziewięciu lat.
§ 18
Do okresów, o których mowa w § 16 i § 17 nie wlicza się okresu nieobecności w pracy wynikającej z przebywania na urlopie macierzyńskim, ojcowskim, urlopie wychowawczym i urlopie dla poratowania zdrowia.
§ 19
Traci moc uchwała Nr 13 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie kierunków polityki kadrowej oraz zasad i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich w UMK.
§ 20
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt