Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 82

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie sprzedaży (zbycia) nieruchomości położonej przy ul. Szosa Bydgoska 48 w Toruniu.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. "a", art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 1 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u
w y r a ż a   z g o d ę
na sprzedaż (zbycie) nieruchomości o powierzchni 0,3551 ha, położonej przy ulicy Szosa Bydgoska 48 w Toruniu, numer działki 72/15, w ramach przetargu nieograniczonego.
Dla nieruchomości tej Sąd Rejonowy w Toruniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze T01T/00051121/6.
Ponadto Senat upoważnia kanclerza Uniwersytetu do podejmowania niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu w tej sprawie.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt