Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 81

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie rozbudowy Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 13 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u
w y r a ż a   z g o d ę
na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie budynku Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, zlokalizowanego przy ulicy Gagarina 15. Całość zadania inwestycyjnego zostanie zrealizowana do końca 2009 roku, w wyniku czego przybędzie 1470 m2 powierzchni użytkowej. Przedsięwzięcie, o szacowanej wartości 8 mln zł, będzie sfinansowane ze środków własnych oraz dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt