Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 18 czerwca 2013
Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 80

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 18 czerwca 2013 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania prof. dr. hab. Stanisława Kowalczyka na stanowisko profesora zwyczajnego na czas nieokreślony

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 21 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z dnia 19 kwietnia 2013 r.,
przedstawionego przez dziekana Wydziału prof. dr. hab. Wiesława Kozaka

wyraża   p o z y t y w n ą   opinię

w sprawie mianowania profesora doktora habilitowanego Stanisława Kowalczyka
na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska na czas nieokreślony.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Spis Biuletynu | Następny Akt