Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 80

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

zmieniająca uchwałe Senatu UMK nr 86 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Na podstawie § 33 ust. 1 i ust. 2 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
u c h w a l a   się co następuje:
§ 1
W uchwale nr 86 Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Pedagogicznych, wprowadza się następującą zmianę:
 1. dopisuje się § 2 ust. 2 rozdział Xa, który otrzymuje brzmienie:
"Xa. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH
  1. Katedra Pedagogiki
  2. Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji
  3. Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej
  4. Katedra Pedagogiki Specjalnej
  5. Katedra Pedagogiki Szkolnej
  6. Katedra Psychologii"

 1. § 4 otrzymuje brzmienie:
"1.    W ramach Wydziału Nauk Pedagogicznych, nazwa w języku angielskim Faculty of Education Sciences, z dniem 1 września 2007 r. dotychczasowy Instytut Pedagogiki przekształca się w:
  1. Katedrę Pedagogiki, nazwa w języku angielskim Chair of Education,
  2. Katedrę Dydaktyki i Mediów w Edukacji, nazwa w języku angielskim Chair of Didactics and Media in Education,
  3. Katedrę Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej, nazwa w języku angielskim Chair of Sociology of Education and Social Education,
  4. Katedrę Pedagogiki Specjalnej, nazwa w języku angielskim Chair of Special Education,
  5. Katedrę Pedagogiki Szkolnej, nazwa w języku angielskim Chair of School Education.
 1. W skład Wydziału Nauk Pedagogicznych z dniem 1 września 2007 r. wchodzi Katedra Psychologii, nazwa w języku angielskim Chair of Psychology."
§ 2
Rektor odrębnym zarządzeniem określi kody nowej struktury organizacyjnej Wydziału Nauk Pedagogicznych.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt