Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 8

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 22 stycznia 2013 r.

w sprawie przyznania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"

Na podstawie § 11 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 2 uchwały nr 64 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania "Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni", trybu występowania z wnioskami o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz medali i odznak resortowych (Biuletyn Prawny UMK z 2010 r. Nr 4, poz. 128)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2013 r. po rozpatrzeniu wniosków

p o s t a n a w i a   przyznać
"Medal za zasługi położone dla rozwoju Uczelni"

następującym osobom:
dr hab. Jerzemu Łukaszewiczowi, prof. UMK z Wydziału Chemii,
prof. dr hab. Włodzimierzowi Tyburskiemu z Wydziału Humanistycznego,
prof. dr hab. Romanowi Mazurowi z Wydziału Lekarskiego,
dr hab. Barbarze Polszakiewicz, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
prof. dr hab. Krzysztofowi Rubasze z Wydziału Nauk Pedagogicznych,
prof. dr hab. Marzennie Zaorskiej z Wydziału Nauk Pedagogicznych,
prof. dr hab. Witoldowi Wojdyło z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych,
prof. dr hab. Zbigniewowi Witkowskiemu z Wydziału Prawa i Administracji.
Medale zostaną wręczone 19 lutego 2013 r. podczas uroczystości Święta Uczelni.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt