Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 79

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Bydgoszczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkim Szpitalem im. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Na podstawie § 38 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w związku z art. 43h ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)
u c h w a l a   się co następuje:
§ 1
  1. Senat wyraża zgodę na połączenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Bydgoszczy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkim Szpitalem im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
  2. Z połączonych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, powstanie Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Jana Biziela w Bydgoszczy.
§ 2
  1. Senat upoważnia władze Uniwersytetu, który jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Bydgoszczy, do zawarcia porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, działającym w imieniu organu założycielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy dotyczącego połączenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Porozumienie może zostać podpisane pod warunkiem określonym w ust. 2.
  2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy przejęcia przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przynajmniej 50% wielkości będącej różnicą pomiędzy zobowiązaniami Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Biziela w Bydgoszczy a stanem środków pieniężnych posiadanych przez ten Szpital potwierdzonymi przez przeprowadzony w tym celu audyt wewnętrzny w Szpitalu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt