Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 78

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Poradni Alergii Oddechowych dla Studentów.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) oraz § 38 ust.1 pkt.12 oraz ust. 2 pkt 8a i 8b Statutu UMK dnia 30 maja 2006 r.
S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:
§ 1
  1. Tworzy się Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnię Alergii Oddechowych dla Studentów, zwany dalej Poradnią.
  2. Siedzibą Poradni jest miasto Toruń.
  3. Poradnia jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej prowadzącym samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r.o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89).
  4. Poradnia powołana jest do promowania zdrowia, świadczenia usług zdrowotnych zgodnie z zasadami najnowszej wiedzy medycznej.
  5. Obszarem działania Poradni jest województwo kujawsko-pomorskie.
  6. Nadzór nad działalnością Poradni sprawuje Rektor.
  7. Zakładowi temu nadaje się Statut, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 września 2007r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r

Załącznik do Uchwały nr 78 Senatu UMK z dnia 25 września 2007 r.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt