Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 78

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 22 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654).

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W Statucie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy (uchwała Nr 73 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r.) - wprowadza się następujące zmiany:
  1. załącznik nr 1 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego - Struktura Organizacyjna Przedsiębiorstw Szpitala otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem* nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. załącznik nr 2 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego - Wykaz komórek organizacyjnych Szpitala otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem* nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. załącznik nr 3 do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego - Schemat organizacyjny Szpitala otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem* nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 września 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 78 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 78 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r.
dokument Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 78 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt