Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 77

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie przyznania tytułów: najlepszego absolwenta, najlepszego studenta oraz najlepszego studenta-sportowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za rok akademicki 2006/2007.

Na podstawie zarządzenia nr 31 Rektora UMK z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów oraz wyróżnień najlepszych absolwentów i studentów
S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a
w   T o r u n i u
przyznał za rok akademicki 2006/2007:
 1. Tytuł najlepszego absolwenta UMK - mgr Alicji Sommerfeld, absolwentce Wydziału Prawa i Administracji.
  Do konkursu zostali zgłoszeni absolwenci, którzy otrzymali tytuł najlepszego absolwenta Wydziału:
  • Biologii i Nauk o Ziemi - mgr Adam Gaca,
  • Chemii - mgr Katarzyna Kaczanowska,
  • Filologicznego - mgr Rafał Toczko,
  • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - mgr Katarzyna Bielska,
  • Humanistycznego - mgr Wojciech Goszczyński,
  • Lekarskiego - lek. Marta Pokrywczyńska,
  • Matematyki i Informatyki - mgr Łukasz Mikulski,
  • Nauk Ekonom. i Zarządzania - mgr Dawid Szostek,
  • Nauk Historycznych - mgr Dorota Lewandowska,
  • Nauk o Zdrowiu - mgr Aleksandra Wiktoria Woderska,
  • Prawa i Administracji - mgr Alicja Sommerfeld,
  • Sztuk Pięknych - mgr Dąbrówka Lipska,
  • Teologicznego - mgr Liliana Górska.
 2. Tytuł najlepszego studenta UMK - Piotrowi Kokockiemu, studentowi Wydziału Matematyki i Informatyki.
  Do konkursu zostali zgłoszeni studenci, którzy otrzymali tytuł najlepszego studenta Wydziału:
  • Biologii i Nauk o Ziemi - Miłosz Owieśny,
  • Chemii - Tomasz Pawlak,
  • Farmaceutycznego - Anna Giza,
  • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Karolina Słowik,
  • Humanistycznego - Łukasz Afeltowicz,
  • Lekarskiego - Justyna Stampor,
  • Matematyki i Informatyki - Piotr Kokocki,
  • Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Tomasz Murawski,
  • Nauk Historycznych - Paweł Kucypera,
  • Prawa i Administracji - Marta Łyskowska,
  • Teologicznego - Sandra Różyńska.
 3. Tytuł najlepszego studenta-sportowca UMK - Ilonie Kopackiej, studentce Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
  Do konkursu zostali zgłoszeni kandydaci do tytułu najlepszego studenta-sportowca z Wydziału:
  • Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - Ilona Kopacka,
  • Farmaceutycznego - Edyta Jasińska.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt