Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 77

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2014/2015

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

u c h w a l a   się co następuje:

Dział I

Postanowienia ogólne

§ 1
Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
§ 2
Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o:
 1. kandydacie - należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie albo drugiego stopnia;
 2. limicie miejsc - należy przez to rozumieć liczbę osób, które mogą zostać przyjęte na pierwszy rok studiów danego kierunku lub specjalności w ramach określonego poziomu i formy studiów;
 3. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" - należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin maturalny, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-f Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz w rozdziale 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);
 4. świadectwie dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" - należy przez to rozumieć dokument wydany osobie, która zdała egzamin dojrzałości, o którym mowa w art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 153 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późn. zm.);
 5. dyplomie IB (International Baccalaureat) - należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach programu Matury Międzynarodowej, o której mowa w art. 169 ust. 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym;
 6. dyplomie EB (European Baccalaureat) - należy przez to rozumieć dyplom, który potwierdza zdanie egzaminu przeprowadzonego w ramach Matury Europejskiej, wydany przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. o statusie Szkół Europejskich, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443);
 7. Internetowej Rejestracji Kandydatów (zwanej dalej "IRK") - należy przez to rozumieć elektroniczny system rejestracji kandydatów na studia;
 8. osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata - należy przez to rozumieć fragment serwera Internetowej Rejestracji Kandydatów, w którym przechowywane są informacje związane z procesem rejestracji kandydata na studia (w tym dane osobowe kandydata, informacja o wybranych przez niego kierunkach studiów, wyniki postępowania rekrutacyjnego).
§ 3
Załącznik* do uchwały określa warunki rekrutacji na poszczególne kierunki (specjalności), poziomy i formy studiów, w szczególności przedmioty będące podstawą kwalifikacji, sposób przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia końcowego wyniku tego postępowania.
§ 4
Rektor określi w drodze zarządzenia:
 1. harmonogram rekrutacji na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem poziomu i formy studiów,
 2. liczbę miejsc na kierunkach i formach studiów z wyjątkiem studiów na kierunku lekarskim,
 3. wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów lub osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
 4. wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia.

Dział II

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 5
 1. Rekrutację na studia przeprowadza i decyzje w sprawach przyjęcia na studia podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna powołana przez rektora.
 2. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji sprawuje rektor.
§ 6
Egzaminy wstępne przeprowadzają Uczelniana Komisja Rekrutacyjna lub komisje egzaminacyjne powołane przez właściwego dziekana i zaakceptowane przez rektora.

Dział III

Postępowanie rekrutacyjne

§ 7
 1. Do postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z poniższych dokumentów:
  1. polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw."nowej matury" lub w trybie tzw. "starej matury",
  2. dyplom IB (International Baccalaureat),
  3. dyplom EB (European Baccalaureat),
  4. świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
 2. Do postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia może być dopuszczona osoba, która posiada jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny.
§ 8
O przyjęcie na studia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 2, ust. 5, ust. 5a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
§ 9
Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:
 1. rejestracji na studia,
 2. postępowania kwalifikacyjnego,
 3. ogłoszenia list rankingowych, list rezerwowych (dot. kierunków w Collegium Medicum) oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
 4. składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia i przez osoby znajdujące się na liście rezerwowej,
 5. wydania decyzji w sprawach przyjęcia na studia.

Rejestracja kandydatów na studia

§ 10
 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej IRK.
 2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. System IRK jest dostępny przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do internetu:
  • okresie rejestracji - w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,
  • poza okresem rejestracji - w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
 4. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w IRK.

Tryb i zasady rejestracji kandydatów

§ 11
 1. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
  1. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie IRK,
  2. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,
  3. wprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 16-21 dane niezbędne w procesie kwalifikacji,
  4. dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich określić priorytety (uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na który kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności),
  5. wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK, w wysokości naliczonej przez system IRK,
 2. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych i wyborze kierunku studiów,
  2. dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
§ 12
 1. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 2. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. UMK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za nieupoważnione zmiany danych w IRK autoryzowane hasłem dostępu kandydata.
§ 13
Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uniwersytetu lub przeciążeniem serwerów Uniwersytetu. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata

§ 14
Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata służy do:
 1. wprowadzania danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji oraz wyników, które są podstawą kwalifikacji na studia;
 2. dokonania wyboru oraz ewentualnie zmian kierunków studiów;
 3. przekazywania przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym:
  • wyników postępowania na tych etapach,
  • pozycji kandydata na liście rankingowej,
  • terminu i miejsca składania dokumentów,
  • innych wiadomości.
§ 15
 1. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

Zasady wprowadzania danych kwalifikacyjnych

§ 16
 1. Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" w latach 2006-2014, który w deklaracji zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia, zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym oraz ich poziomy.
 2. Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury", który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2002 albo 2005 zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wpisuje wyniki egzaminów z tych przedmiotów zgodnie z zapisami na świadectwie.
§ 17
 1. Kandydat z dyplomem IB (International Baccalaureat) oraz kandydat z dyplomem EB (European Baccalaureat) wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

  MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA
  Poziom
  SL
  Poziom
  podstawowy
  Poziom
  podstawowy
  Poziom
  HL
  Poziom
  rozszerzony
  Poziom
  Rozszerzony
  7 9,00- 10,00 100% 7 8,00- 10,00 100%
  6 8,00- 9,95 86% 6 7,00- 7,95 85%
  5 7,00- 7,95 72% 5 6,00- 6,95 70%
  4 6,00- 6,95 58% 4 5,00- 5,95 55%
  3 5,00- 5,95 44% 3 4,00- 4,95 40%
  2 4,00- 4,95 30% 2 3,00- 3,95 25%
  1 1,00- 3,95 0 1 1,00- 2,95 10%

 2. Kandydat z dyplomem IB, który zdawał egzaminy maturalne na poziomie HL oraz kandydat z dyplomem EB, który zdawał egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym z przedmiotów wymaganych w rekrutacji tylko na poziomie podstawowym, wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

  MATURA IB MATURA EB NOWA MATURA
  Poziom
  HL
  Poziom
  rozszerzony
  Poziom
  podstawowy
  7 8,00- 10,00 100%
  6 7,00- 7,95
  5 6,00- 6,95 90%
  4 5,00- 5,95 75%
  3 4,00- 4,95 60%
  2 3,00- 3,95 45%
  1 1,00- 2,95 30%

 3. W przypadku języków obcych na dyplomie IB za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.
 4. W przypadku języków obcych na dyplomie EB za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny - L2+3. Kandydatom, którzy zdali egzamin z języka obcego na poziomie dwujęzycznym przyznaje się 100% punktów dla poziomu podstawowego i rozszerzonego.
 5. W przypadku innych przedmiotów: za poziom podstawowy uznaje się 2 i 3 (liczba godzin tygodniowo), a za poziom rozszerzony uznaje się 4 i 5 oraz matematykę 5+3 (liczba godzin tygodniowo).
§ 18
Kandydat, który zgodnie ze szczegółowymi warunkami i trybem rekrutacji, zobowiązany jest do zdawania egzaminów wstępnych, zaznacza wybrane egzaminy.
§ 19
 1. Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury", ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie przystępujący do egzaminów wstępnych w 2014 roku z danego przedmiotu w innej uczelni (będącej stroną porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych przeprowadzanych i ocenianych według standardów przyjętych dla "nowej matury"), wprowadza do systemu IRK wyniki tego egzaminu.
 2. Kandydat ze świadectwem tzw. "starej matury" wprowadza wyniki egzaminu dojrzałości zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji, gdy są one podstawą kwalifikacji na studia.
§ 20
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo lub położnictwo studia niestacjonarne pierwszego stopnia wprowadza do systemu IRK ocenę z dyplomu z przygotowania zawodowego.
§ 21
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów, a gdy szczegółowe zasady rekrutacji stanowią inaczej dodatkowo: średnią arytmetyczną wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, ocenę z egzaminu dyplomowego, ocenę pracy dyplomowej (jeżeli studia kończyły się napisaniem pracy dyplomowej).
Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena Punkty za ocenę
dostateczny (3) 40
dostateczny + (3+) 55
dobry (4) 70
dobry + (4+) 85
bardzo dobry (5) 100

Przy rozszerzonej skali ocen stosowanej w innych uczelniach - ocenom celujący i bardzo dobry plus przypisuje się wartość punktową 100.

Opłata za postępowanie związane z przyjęciem na studia

§ 22
 1. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia, na które dokonał rejestracji w systemie IRK z zastrzeżeniem ust. 5.
 2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK. Zaleca się dokonywanie przelewów w systemach gwarantujących jak najszybszy przepływ środków, np. w formie rozliczeń międzybankowych ELIXIR, wpłat z kont internetowych.
 3. Kandydat wnosi opłatę nie później niż w ostatnim dniu rejestracji na dane studia (liczy się data dokonania przelewu). Przy opłacie dokonanej po terminie rejestracja jest nieważna.
 4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym UMK, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informacja o czasie i miejscu kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego, jeżeli są one przewidziane w procesie rekrutacyjnym. Kandydat, który przystępuje do egzaminu wstępnego powinien okazać komisji egzaminacyjnej dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 5. Z opłaty rekrutacyjnej zwolniony jest kandydat, który ubiega się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego oraz laureatów konkursów.
§ 23
 1. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kandydatowi przysługuje zwrot części lub całości wniesionej opłaty rekrutacyjnej w przypadku:
  1. dokonania nieważnej rejestracji (braku wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),
  2. zarejestrowania się na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMK,
  3. nieuruchomnienia studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów/przyjętych.
 3. Zwrotu opłaty dokonuje się na wniosek kandydata złożony nie później niż do dnia 30 XI 2014 r. - nabór letni i 31 III 2015 r. - nabór zimowy.

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 24
Zasadniczymi elementami postępowania kwalifikacyjnego mogą być: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny (egzamin pisemny, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin praktyczny), konkurs ocen ze studiów, konkurs ocen z dyplomów z przygotowania zawodowego, konkurs ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych, przegląd prac (portfolio), złożenie wymaganych dokumentów.
§ 25
 1. Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym:
  1. w przypadku kandydatów z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać na jednym poziomie - traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym,
  2. w przypadku kandydatów klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego przelicza się zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli:

   Wynik uzyskany
   na maturze dwujęzycznej
   z języka obcego
   Sposób przeliczenia
   poziom
   podstawowy
   poziom
   rozszerzony
   30 - 90 % 100% do uzyskanego wyniku
   dodaje się 10 %
   powyżej 90 % 100 %

 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1, ubiegający się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, teologia - specjalność kapłańska, kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego.
§ 26
Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów wstępnych albo wyników egzaminu dojrzałości. Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    
§ 27
Kandydaci z dyplomem IB lub dyplomem EB kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" na podstawie wyników egzaminu maturalnego, które przelicza się zgodnie z tabelami zamieszczonymi w § 17.
§ 28
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich kwalifikowani są zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich na lata 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016.
§ 29
Kandydaci na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury", chyba że zasady określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowią inaczej.
§ 30
Kandydaci na studia drugiego stopnia z dyplomem ukończenia studiów uzyskanym za granicą kwalifikowani są na podstawie egzaminu wstępnego (rozmowy kwalifikacyjnej), za wyjątkiem kandydatów na kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, którzy kwalifikowani są na podstawie przeglądu prac (portfolio).
§ 31
Przepisy § 24-30 nie mają zastosowania do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które nabór jest prowadzony na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

Egzaminy wstępne

§ 32
Egzamin wstępny może być prowadzony w formie:
 1. pisemnej,
 2. rozmowy kwalifikacyjnej,
 3. egzaminu praktycznego.
§ 33
 1. Egzamin pisemny jest anonimowy.
 2. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu pisemnego w systemie IRK. Z prawa tego kandydat może skorzystać wyłącznie osobiście i w obecności przedstawiciela komisji egzaminacyjnej w siedzibie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.
§ 34
 1. Egzamin wstępny oceniany jest w skali punktowej 0-100, chyba że szczegółowe zasady rekrutacji stanowią inaczej.
 2. Wyniki egzaminów wstępnych są jawne i niezwłocznie ogłaszane są na osobistym internetowym koncie rekrutacyjnym kandydata lub w siedzibie jednostki rekrutacyjnej.
 3. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja egzaminacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może na wniosek osoby niepełnosprawnej zastosować inny niż ustalony tryb postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Przyjęcia na studia

§ 35
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie bez wnoszenia opłat za studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków z zastrzeżeniem ust. 2 ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na kierunki artystyczne:
  1. malarstwo, grafika oraz konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
  2. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz rzeźba,
  mogą zarejestrować się tylko na jeden z kierunków wymienionych w pkt. 1) oraz na jeden z kierunków wymienionych w pkt. 2).
 3. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie uwzględnia priorytety określone przez kandydata. Osoba, która zapisała się na więcej niż jeden kierunek studiów i została zakwalifikowana do przyjęcia na kierunek o niższym priorytecie, musi złożyć wymagane dokumenty, aby uczestniczyć w kolejnych etapach rekrutacji. Niezłożenie dokumentów jest traktowane jako rezygnacja z rekrutacji na wszystkie kierunki.
 4. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne drugiego stopnia bez wnoszenia opłat za studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden z nich
 5. Na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
 6. Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego na studia jest złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z nieprzyjęciem na studia.
 7. W Collegium Medicum w ramach listy rankingowej tworzy się listę rezerwową. Kandydat, który znajdzie się na liście rezerwowej zobowiązany jest, podobnie jak kandydat zakwalifikowany na studia, do złożenia w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z nieprzyjęciem na kierunek, na który kandydat został wpisany na listę rezerwową.
 8. Przyjęcia kandydatów na studia następują w kolejności uzyskanych wyników w ramach limitu miejsc ustalonych dla danego kierunku/specjalności, poziomu i formy studiów.
 9. Jeżeli przyjęci w tym trybie kandydaci nie wypełnią limitu miejsc, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kolejnych kandydatów z listy rankingowej a w Collegium Medicum z listy rezerwowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
 10. Na kierunkach/specjalnościach, na których limit miejsc nie zostanie wypełniony, może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca (drugi nabór) w terminie ustalonym przez rektora. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest na analogicznych zasadach jak rekrutacja podstawowa z zastrzeżeniem ust. 11.
 11. W przypadku przeprowadzenia rekrutacji uzupełniającej na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie nie przewiduje się przeprowadzenia egzaminów wstępnych dla kandydatów z tzw. "starą maturą". W postępowaniu kwalifikacyjnym będą uwzględniane wyniki egzaminu wstępnego uzyskane w pierwszym naborze.
 12. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów z powodu zbyt małej liczby kandydatów/przyjętych.
§ 36
Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad lub laureatów konkursów ogólnopolskich muszą potwierdzić swoje uprawnienia tj. dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, nie później niż do ostatniego dnia rejestracji, zaświadczenie wydane przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub organizatora konkursu.
§ 37
Kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia na podstawie wyników matury zagranicznej zobowiązani są dostarczyć do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej świadectwo dojrzałości nie później niż do ostatniego dnia rejestracji.

Dział IV

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

§ 38
 1. Od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK.
 2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 3. Odwołanie od decyzji Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wraz ze świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych kandydat składa do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK rozstrzyga wszelkie kwestie sporne, rozpatruje odwołania kandydatów i podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia kandydatów na studia. Decyzja Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK jest ostateczna.
 5. Od decyzji Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dział V

Przepisy końcowe

§ 39
 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje rektor.
 2. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu oraz na stronach internetowych Uczelni.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

Załączniki do uchwały Nr 77 Senatu UMK z dnia 21 maja 2010 r.:
dokument Wydział Biologii i Ochrony Środowiska.
dokument Wydział Chemii.
dokument Wydział Farmaceutyczny.
dokument Wydział Filologiczny.
dokument Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.
dokument Wydział Humanistyczny.
dokument Wydział Lekarski.
dokument Wydział Matematyki i Informatyki.
dokument Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.
dokument Wydział Nauk Historycznych.
dokument Wydział Nauk o Zdrowiu.
dokument Wydział Nauk o Ziemi.
dokument Wydział Nauk Pedagogicznych.
dokument Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych.
dokument Wydział Prawa i Administracji.
dokument Wydział Sztuk Pięknych.
dokument Wydział Teologiczny.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt