Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 76

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a
w   T o r u n i u
zgłasza Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego następujących kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich:
prof. dr hab. Zbigniewa Bartuzi z Wydziału Nauk o Zdrowiu,
prof. dr hab. Piotra Hübnera z Wydziału Humanistycznego,
prof. dr hab. Tadeusza Jasudowicza z Wydziału Prawa i Administracji,
prof. dr hab. Halinę Kaczmarek z Wydziału Chemii,
prof. dr hab. Grażynę Odrowąż-Sypniewską z Wydziału Farmaceutycznego,
prof. art. mal. Jana Pręgowskiego z Wydziału Sztuk Pięknych,
prof. dr hab. Bronisławę Woźniczka-Paruzel z Wydziału Nauk Historycznych,
dr hab. Piotra Petrykowskiego, prof. UMK z Wydziału Nauk Pedagogicznych,
dr hab. Wojciecha Popławskiego, prof. UMK z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
dr hab. Bogdanę Wilczyńską, prof. UMK z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
dr hab. Elżbietę Pilecką z Wydziału Sztuk Pięknych.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt