Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 76

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały Nr 50 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014 (z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:
 1. w części dotyczącej Wydziału Nauk o Zdrowiu:

  1. w zasadach kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek pielęgniarstwo zapis

   "O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego z dyplomem pielęgniarskim posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki:
   • absolwenci pięcioletnich liceów medycznych,
   • absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
   • absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych."

   otrzymuje brzmienie:

   "O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego z dyplomem pielęgniarskim:
   • absolwenci pięcioletnich liceów medycznych,
   • absolwenci dwuletnich medycznych szkół zawodowych,
   • absolwenci dwuipółletnich medycznych szkół zawodowych."

  2. w zasadach kwalifikacji na studia niestacjonarne pierwszego stopnia kierunek położnictwo zapis

   "O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci 2,5 letniego Medycznego Studium Zawo-dowego z dyplomem położnej posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu położnej"

   otrzymuje brzmienie:

   "O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci 2,5 letniego Medycznego Studium Zawodowego z dyplomem położnej"

 2. w części dotyczącej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych zapis dotyczący zasad naboru na studia niestacjonarne drugiego stopnia na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne otrzymuje brzmienie:

  "Wymagania wstępne
  O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równoważny dowolnego kierunku lub makrokierunku.

  Zasady kwalifikacji
  Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie 21 maja 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt