Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 25 września 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 75

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 września 2007 r.

w sprawie wniosków o nagrody Ministra Zdrowia.

Na podstawie art. 62 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz ( 38 ust. 2 pkt 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.
S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a
w   T o r u n i u
po rozpatrzeniu wniosków o nagrody Ministra Zdrowia na posiedzeniu w dniu 25 września 2007 r.
p o z y t y w n i e
zaopiniował wnioski o nagrody zespołowe dla następujących osób:
 1. z  Wydziału Farmaceutycznego:
  • prof. dr. hab. Ryszarda Olińskiego,
  • prof. dr hab. Mieczysławy Czerwionka-Szaflarskiej,
  • dr. Marka Foksińskiego,
  • dr. Daniela Gackowskiego,
  • dr. Krzysztofa Roszkowskiego,
  • dr Agnieszki Rytarowskiej,
  • dr. Rafała Różalskiego,
  • dr Agnieszki Siomek,
  • dr Anny Szaflarskiej-Popławskiej,
  • dr. Jerzego Tujakowskiego,
 2. z  Wydziału Lekarskiego:
  • dr. hab. Tomasza Grzybowskiego,
  • dr. Marcina Woźniaka.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt