Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 74

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2012 – 31.12.2012 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 22 lit. d Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330), art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2012 - 31.12.2012 Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, na które składa się:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 84.714.455,85 zł
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujący zysk netto 7.307.448,53 zł
  4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zmniejszenie funduszu 15.758.182,03 zł
  5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.576.159,57 zł
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
  1. Zysk netto za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w wysokości 7 307 448,53 zł przeznacza się na pokrycie strat z lat ubiegłych.
  2. Szczegółowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik do Uchwały Nr 74 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt