Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 73

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-rzeczowego na 2013 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 22 lit. d Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

z a t w i e r d z a

plan finansowo-rzeczowy na 2013 rok Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy stanowiący załącznik* do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik do Uchwały Nr 73 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt