Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 72

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 22 lit. d Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 330), art. 58 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, na które składa się:
  1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
  2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 91 625 464,83 zł,
  3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujący zysk netto 925 031,80 zł,
  4. zestawienie zmian w funduszu własnym za rok obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zmniejszenie funduszu o kwotę 24 118 190,90 zł,
  5. rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 867 428,48 zł,
  6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
  1. Zysk netto za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w wysokości 925 031,80 zł przeznacza się na pokrycie straty z lat ubiegłych.
  2. Szczegółowe sprawozdanie finansowe stanowi załącznik* do niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 maja 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik do Uchwały Nr 72 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt