Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 5 z dnia 21 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 71

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 21 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu za 2012 rok

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

z a t w i e r d z i ł

 1. Sprawozdanie finansowe łączne Uniwersytetu za 2012 rok z następującym wynikiem finansowym:
  1. Przychody osiągnięte ogółem (łącznie ze zmianą stanu produktów) - 373.166.136,72 zł
  2. Koszty poniesione ogółem - 395.262.582,58 zł
  3. Straty nadzwyczajne - 0,0 zł
  4. Zyski nadzwyczajne - 0,0 zł
  1. Podatek dochodowy - 2.044,00 zł
  2. Strata - - 22.098.489,86 zł
  3. Stan funduszu własnego na dzień 31.12.12 wynosi - 644.647.702,48 zł
  4. Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na dzień 31.12.12 wynosi - 10.887.263,60 zł
  5. Suma bilansowa - 1.064.203.638,00 zł
 1. Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu - część toruńska za 2012 rok z następującym wynikiem finansowym:
  1. Przychody osiągnięte ogółem (łącznie ze zmianą stanu produktów) - 274.943.601,30 zł
  2. Koszty poniesione ogółem - 290.310.359,92 zł
  3. Straty nadzwyczajne - 0,00 zł
  4. Zyski nadzwyczajne - 0,00 zł
  1. Podatek dochodowy - 1.442,00 zł
  2. Strata - - 15.368.200,62 zł
  3. Stan funduszu własnego na dzień 31.12.12 wynosi - 431.658.216,75 zł
  4. Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na dzień 31.12.12 wynosi - 8.809.626,87 zł
  5. Suma bilansowa - 638.726.315,88 zł

 2. Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu - część bydgoska za 2012 rok z następującym wynikiem finansowym:
  1. Przychody osiągnięte ogółem (łącznie ze zmianą stanu produktów) - 98.281.833,18 zł
  2. Koszty poniesione ogółem - 105.011.520,42 zł
  3. Straty nadzwyczajne - 0,00 zł
  4. Zyski nadzwyczajne - 0,00 zł
  1. Podatek dochodowy - 602,00 zł
  2. Strata - - 6.730.289,24 zł
  3. Stan funduszu własnego na dzień 31.12.12 wynosi - 212.989.485,73 zł
  4. Stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na dzień 31.12.12 wynosi - 2.077.636,73 zł
  5. Suma bilansowa - 425.821.813,36 zł

 3. 1. Pokrycie straty bilansowej Uniwersytetu - część toruńska za 2012 rok w kwocie 15.368.200,62 zł z funduszu zasadniczego Uczelni.
  2. Pokrycie straty bilansowej Uniwersytetu - część bydgoska za 2012 rok w kwocie 6.730.289,24 zł z funduszu zasadniczego Uczelni.
  3. Możliwość przeznaczenia niewykorzystanych w 2012 roku środków dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom, będących osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na budowę i zakup środków trwałych służących studentom i doktorantom, będących osobami niepełnosprawnymi.
Pełny tekst sprawozdania finansowego, zbadanego przez biegłego rewidenta, jest przechowywany w kwesturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 71 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. - Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za 2012 rok
dokument Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 71 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. - Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2012 rok - część toruńska
dokument Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 71 Senatu UMK z dnia 21 maja 2013 r. - Sprawozdanie finansowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za 2012 rok - część bydgoska

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt