Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

149

UCHWAŁA Nr 70

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów na kadencję 2002-2005

Na podstawie § 88 ust. 3 i ust. 6 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
  1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów, zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję Senatu UMK.
  2. Kadencja komisji trwa trzy lata i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2003 r.
§ 2

W skład komisji wchodzą:

§ 3

Senat dokonał wyboru spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy. Przewodniczącym został wybrany: dr hab. Jan Galster, prof. UMK a zastępcą przewodniczącego: dr hab. Krzysztof Rubacha, prof. UMK.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt