Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 68

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Szosa Okrężna 17 w Toruniu.

Na podstawie art. 62 ust. 2 pkt 4 lit. "a" ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 3 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r.

S e n a t
po rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 19 września 2006 r. sprawy przyjęcia darowizny nieruchomości Gminy Miasta Toruń położonej przy ul. Szosa Okrężna 17 w Toruniu
w y r a ż a   z g o d ę
na przyjęcie wyżej wymienionej darowizny nieruchomości składającej się z działki nr 63 (obręb 23) o powierzchni 0,9069 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr 17511 wraz ze znajdującym się na niej parterowym budynkiem o powierzchni użytkowej ok. 960 m2 oraz garażami samochodowymi i ogrodzeniem z siatki stalowej.
Ponadto Senat UMK upoważnia Kanclerza Uniwersytetu do podejmowania wszystkich niezbędnych działań w tej sprawie w imieniu i na rzecz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt