Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

147

UCHWAŁA Nr 68

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich na kadencję 2002-2005

Na podstawie § 79 ust. 1 i ust. 3 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
  1. W wyniku dokonanych wyborów przez właściwe Rady Wydziałów, powołuje się Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli Akademickich, zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję Senatu UMK.
  2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów kolegialnych Uniwersytetu tj. na lata 2002-2005.
§ 2

W skład komisji wchodzą:

§ 3

Senat dokonał wyboru spośród członków komisji przewodniczącego i jego zastępcy. Przewodniczącym został wybrany: prof. dr hab. Kazimierz Lubiński a zastępcą przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Małłek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 2002 r.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt