Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 29 grudnia 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 67

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 14 grudnia 2004 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Uczelni (bez Collegium Medicum) na 2004 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

Senat  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
 1. Wprowadza się następujące zmiany do planu rzeczowo-finansowego Uczelni na 2004 r.

 2. Lp.

  Wyszczególnienie

  Plan dotychczasowy
  (w tys.zł)
  Plan po zmianie
  (w tys.zł)

  1.

  Dotacja na działalność dydaktyczną z MENiS

  101.599,1

  108.192,4

  2.

  Ogółem dochody z działalności dydaktycznej

  170.110,4

  174.360,4

  3.

  Ogółem dochody dz. Dydakt. i badawczej

  188.888,0

  194.638,0

  4.

  Ogółem koszty działalności dydakt. i badawczej

  197.713,0

  203.393,1

  5.

  Niedobór środków finansowych

  8.825,0

  8.785,1

  6.

  Fundusz pomocy materialnej dla studentów
  w tym: na wypłatę stypendiów

  16.809,8
  11.401,1

  26.902,3
  17.791,6

  7.

  Wypłaty osobowego funduszu płac

  101.748,0

  105.078,3


 3. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w planie finansowym Uniwersytetu na rok 2004 zawierają załączniki nr 1 – 7*.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 grudnia 2004 r.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r

*Załączniki do Uchwały nr 67 Senatu UMK nie zostały opublikowane ze względu na obszerną treść i znajdują się w Kwesturze, Archiwum UMK oraz Dziale Organizacji.


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt