Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

145

UCHWAŁA Nr 66

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Oceniającej Uniwersytetu na kadencję 2002-2005

Na podstawie § 70 ust. 4 pkt. 2 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późniejszymi zmianami

Senat  u c h w a l a, co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Odwoławczą Komisję Oceniającą Uniwersytetu, zwaną dalej "komisją", jako stałą komisję Uniwersytetu.
 2. Komisję powołuje się na czas trwania kadencji organów kolegialnych Uniwersytetu tj. na lata 2002-2005.
§ 2

W skład komisji wchodzą:

 1. Rektor UMK - prof. dr hab. Jan Kopcewicz - jako przewodniczący
 2. oraz członkowie:
  • z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Alicja Górska-Brylass
  • z Wydziału Chemii - prof. dr hab. Michał Rozwadowski
  • z Wydziału Filologicznego - prof. dr hab. Jerzy Speina
  • z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - prof. dr hab. Aleksander Balter
  • z Wydziału Humanistycznego - prof. dr hab. Piotr Hübner
  • z Wydziału Matematyki i Informatyki - dr hab. Wojciech Kryszewski, prof. UMK
  • z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - prof. dr hab. Jan Głuchowski
  • z Wydziału Nauk Historycznych - prof. dr hab. Janusz Tandecki
  • z Wydziału Prawa i Administracji - prof. dr hab. Janusz Justyński
  • z Wydziału Sztuk Pięknych - prof. art. mal. Andrzej Gutfeld
  • z Wydziału Teologicznego - dr hab. Ireneusz Mikołajczyk, prof. UMK.
§ 3

Członkowie komisji, na wniosek przewodniczącego, wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego komisji.

§ 4
 1. Komisja ustala ocenę w drodze głosowania.
 2. Do sposobu głosowania i ustalania jego wyników ma zastosowanie § 44 Statutu UMK.
 3. Członek komisji, którego dotyczy głosowanie, nie bierze w nim udziału; jest on uwzględniany przy ustalaniu quorum, lecz pomijany przy obliczaniu wyników głosowania.
§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 października 2002 r.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt