COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 listopada 2001
Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 64

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 27 listopada 2001 r.

stwierdzająca ważność przyznania w 1948 roku prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu tytułu doktora honoris causa UMK

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

stwierdza, co następuje:

W dniu 12 października 1948 roku rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przesłał do Ministerstwa Oświaty uchwałę Senatu Akademickiego UMK z dnia 16 września 1948 r., przyznającą tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu z prośbą o udzielenie zgody - w myśl art. 23 pkt 2 z Dekretu o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego - na realizację powyższej uchwały.

Pełna, obszerna treść uzasadnienia Senatu Akademickiego UMK została zawarta w załączniku do ówczesnej uchwały z dnia 16 września 1948 r.

Ministerstwo Oświaty pismo rektora Uniwersytetu wraz z uchwałą Senatu Akademickiego UMK zbyło milczeniem, w związku z czym - na podstawie obowiązującego wówczas prawa - nie można było wręczyć zaszczytnego tytułu prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu, a tym samym dokonać odpowiednich zapisów w kronikach UMK.

Biorąc powyższe pod uwagę

S e n a t

U n i w e r y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

po rozpatrzeniu całości sprawy sprzed 53-ch lat

stwierdza  w a ż n o ś ć

podjętej wówczas uchwały przez Senat Akademicki UMK w dniu 16 września 1948 r. przyznającej pierwszy tytuł doktora honoris causa UMK prof. dr Ludwikowi Kolankowskiemu i poleca wpisać ten fakt we wszystkich dokumentach (łącznie z archiwaliami) Uniwersytetu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2001 r.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Spis Biuletynu | Następny Akt