Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 64

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na 2006 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

Na podstawie § 38 ust. 2 pkt 8 lit. "d" Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w związku z art. 53 ust. 8 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30 sierpnia 1991 r. (Dz. U. Nr 91 poz. 408 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249 poz. 2104z późn. zm.)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u
 
po zapoznaniu się z planem rzeczowo-finansowym na 2006 rok Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, przedstawionym przez Dyrektora Szpitala lek. med. Krzysztofa Demidowicza uznał, że jego rozpatrzenie nastąpi na kolejnym posiedzeniu Senatu.
Jednocześnie Senat zobowiązał Dyrektora Szpitala do przedstawienia Radzie Społecznej oraz Senatowi przed ich kolejnymi posiedzeniami mechanizmów blokujących dalsze zadłużanie Szpitala.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 19 września 2006 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt