Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

142

UCHWAŁA Nr 63

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie opinii dotyczącej wniosku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie o nadanie J. Em. Kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkis'ovi, Arcybiskupowi Metropolicie Wilna tytułu doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a 

po rozpatrzeniu wniosku Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie o nadanie J. Em. Kardynałowi Audrysowi Juozasowi Bačkis'ovi, Arcybiskupowi Metropolicie Wilna tytułu doktora honoris causa Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie

wyraża  p o z y t y w n ą  opinię w tej sprawie.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt