Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

141

UCHWAŁA Nr 62

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr hab. Jana Wiśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nie określony

Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

po rozpatrzeniu wniosku Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

wyraża  p o z y t y w n ą  opinię

w sprawie mianowania doktora habilitowanego Jana Wiśniewskiego na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na czas nie określony na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt