Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 61

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Bema 129-131 w Toruniu

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 20 lit. d Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w y r a ż a   z g o d ę

na sprzedaż w ramach przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność UMK, położonej w Toruniu przy ul. Bema 129-131, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1/1, obręb 8, o powierzchni 1,0390 ha, zapisanej w KW TOlT/00033422/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

Ponadto Senat UMK upoważnia kanclerza Uniwersytetu do podejmowania niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu w tej sprawie.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt