Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 29 grudnia 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 59

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie wyboru kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej spośród nauczycieli akademickich.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a   w   T o r u n i u

zgłasza Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu następujących kandydatów do Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kadencję 2005-2007 spośród nauczycieli akademickich:

prof. dr hab. Aleksandra Baltera,
prof. dr hab. Lecha Górniewicza,
prof. dr hab. Piotra Hübnera,
prof. art. graf. Sławomira Janiaka,
prof. dr hab. Przemysława Kitę,
dr hab. Czesława Łapicza, prof. UMK,
prof. dr hab. Mariusza Mielczarka,
prof. dr hab. Aleksandra Nalaskowskiego,
dr hab. Wojciecha Popławskiego, prof. UMK,
prof. dr hab. Janusza Tandeckiego,
prof. dr hab. Włodzimierza Tyburskiego
dr hab. Jana Wasilewskiego, prof. UMK.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt