Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 58

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 1-1B, 3 stanowiącej własność UMK w zamian za otrzymanie przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Okrężnej 15-15B stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt 20 lit. d Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w y r a ż a   z g o d ę

na przekazanie Gminie Miasta Toruń nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Gagarina 1-1B, 3 o pow. 0,7264 ha, stanowiącej własność Uniwersytetu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 161/4, zapisanej w KW TOlT/00013795/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu w zamian za otrzymanie przez Uniwersytet nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Okrężnej 15-15B o pow. 0,8410 ha, stanowiącej własność Gminy Miasta Toruń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 64/2, zapisanej w KW T01T/00032062/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu.

Szczegółowe warunki zamiany nieruchomości określą Strony w odpowiednich aktach notarialnych.

Ponadto Senat UMK upoważnia kanclerza Uniwersytetu do podejmowania niezbędnych działań w imieniu i na rzecz Uniwersytetu w tej sprawie.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt