Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 4 listopada 2002
Spis Biuletynu | Następny Akt

136

UCHWAŁA Nr 57

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 29 października 2002 r.

w sprawie zgody dotyczącej mianowania prof. dr hab. Janusza Kryszaka na stanowisko profesora zwyczajnego

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami) oraz § 23 ust. 2 pkt 6 Statutu UMK z dnia 18 czerwca 1991 r. z późn. zmianami

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Wydziału Filologicznego

wyraża  z g o d ę

na złożenie wniosku o mianowanie profesora doktora habilitowanego Janusza Kryszaka na stanowisko profesora zwyczajnego.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Spis Biuletynu | Następny Akt