Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 29 grudnia 2004
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 57

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 2 listopada 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie Panu Tomasowi Venclovie tytułu doktora honoris causa UMK.

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały Senatu UMK z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa UMK

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a  w  T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Filologicznego, przedstawionego w imieniu Dziekana Wydziału przez dr hab. Bogdana Burdzieja, wszczął postępowanie w sprawie nadania

Panu T o m a s o w i   V e n c l o v i e

tytułu doktora honoris causa UMK.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

Rektor


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt