Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 57

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 50 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W załączniku do uchwały Nr 50 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2013/2014, w części dotyczącej Wydziału Nauk Historycznych dodaje się kierunek:

STUDIA BAŁTYCKIE
Jednostka prowadząca Wydział Nauk Historycznych
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów stacjonarne
Czas trwania studiów 3 lata

Zasady kwalifikacji

Lp. Wymagany przedmiot Przelicznik dla poziomu przedmiotu
1.* Historia albo język polski (część pisemna)
albo język obcy: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski (część pisemna)
albo biologia albo chemia albo filozofia albo fizyka i astronomia
albo informatyka albo geografia albo WOS albo historia sztuki albo matematyka
rozszerzony - p = 1,00
albo
podstawowy - p = 0,50
  *  
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:
W = pWp,
gdzie:
Wp  - liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wymaganego przedmiotu,
p - przelicznik dla poziomu przedmiotu.

Jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości ma odnotowany wynik z wymaganego przedmiotu zarówno na poziomie rozszerzonym jak i podstawowym to w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest wynik z poziomu, który po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje wyższą wartość.
Lp. Wymagane przedmioty
1.* Historia albo język polski albo język obcy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) albo biologia albo chemia albo fizyka z astronomią albo informatyka albo geografia albo wiedza o społeczeństwie albo historia sztuki albo matematyka
  *     
Kandydat wskazuje jeden przedmiot, który ma być uwzględniony w procesie kwalifikacji. W przypadku dwóch różnych ocen na egzaminie dojrzałości (z egzaminu pisemnego i ustnego) kandydat wskazuje ocenę wyższą.

Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:
Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    


STUDIA BAŁTYCKIE
Jednostka prowadząca Wydział Nauk Historycznych
Poziom studiów pierwszego stopnia
Forma studiów niestacjonarne
Czas trwania studiów 3 lata

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie 23 kwietnia 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt