Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 55

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 19 lit. d Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W uchwale Nr 32 Senatu UMK z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (zmienionej uchwałą Nr 53 Senatu UMK z dnia 29 maja 2012 r., Uchwałą Nr 117 Senatu UMK z dnia 30 października 2012 r., Uchwałą Nr 27 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2013 r. oraz Uchwałą Nr 37 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r.) wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 1 pkt 9 dodaje się podpunkt 8) w brzmieniu:
    "8) Studia Bałtyckie - zawarte w załączniku nr 9.8. do niniejszej uchwały."
  2. Dodaje się załącznik nr 9.8. w brzmieniu określonym w załączniku* nr 1 do niniejszej uchwały.
  3. Załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku* nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 55 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 55 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt