Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 54

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniach pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

u c h w a l a   się co następuje:

§ 1
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe i uzupełniające pracowników naukowo-dydaktycznych składa się z:
 1. honorarium z tytułu przeniesienia i korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu naukowego w postaci wyników badań, których wyniki zostały ogłoszone w formie pisemnej lub ustnej, a które może stanowić do 25% wynagrodzenia,
 2. honorarium z tytułu przygotowania utworów i innych materiałów dydaktycznych oraz korzystania z nich w szczególności w postaci wygłoszonych wykładów, które może stanowić do 50% wynagrodzenia,
 3. pozostałej części wynagrodzenia za inne prace dydaktyczne i organizacyjne nie objęte ochroną prawa autorskiego.
§ 2
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe i uzupełniające pracowników dydaktycznych składa się z:
 1. honorarium z tytułu przygotowania utworów i innych materiałów dydaktycznych oraz korzystania z nich w szczególności w postaci wygłoszonych wykładów, które może stanowić do 50% wynagrodzenia,
 2. w indywidualnych przypadkach honorarium z tytułu przeniesienia i korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu naukowego w postaci wyników badań, których wyniki zostały ogłoszone w formie pisemnej lub ustnej, a które może stanowić do 25% wynagrodzenia,
 3. pozostałej części wynagrodzenia za inne prace dydaktyczne i organizacyjne nie objęte ochroną prawa autorskiego.
§ 3
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe i uzupełniające pracowników naukowych składa się z:
 1. honorarium z tytułu przeniesienia i korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu naukowego w postaci wyników badań, których wyniki zostały ogłoszone w formie pisemnej lub ustnej, a które może stanowić do 75% wynagrodzenia,
 2. pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego za inne prace nie objęte ochroną prawa autorskiego.
§ 4
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatkowe i uzupełniające pracowników naukowo-technicznych składa się z:
 1. w indywidualnych przypadkach honorarium z tytułu przeniesienia i korzystania z autorskich praw majątkowych do utworu naukowego w postaci wyników badań, których wyniki zostały ogłoszone w formie pisemnej lub ustnej, a które może stanowić do 25% wynagrodzenia,
 2. pozostałej części wynagrodzenia zasadniczego za inne prace nie objęte ochroną prawa autorskiego.
§ 5
 1. Dziekan wydziału zatrudniającego pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego, naukowego lub naukowo-technicznego określa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1, procentowy udział honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym każdego pracownika. W przypadku jednostek pozawydziałowych procentowy udział honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym pracownika określa rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 2. W przypadku przyznania pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, dydaktycznemu, naukowemu lub naukowo-technicznemu wynagrodzenia dodatkowego lub uzupełniającego, dziekan wydziału zatrudniającego tego pracownika określa, w odniesieniu do wynagrodzenia uzupełniającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 2, a w odniesieniu do wynagrodzenia dodatkowego w decyzji o powierzeniu dodatkowych obowiązków dydaktycznych procentowy udział honorarium w przysługującym pracownikowi wynagrodzeniu dodatkowym lub uzupełniającym. W przypadku jednostek pozawydziałowych procentowy udział honorarium w wynagrodzeniu dodatkowym lub uzupełniającym pracownika określa rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.
 3. Ustalony zgodnie z ust. 1 procentowy udział honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym pracownika naukowo-dydaktycznego i dydaktycznego z tytułu przygotowania utworów i innych materiałów dydaktycznych oraz korzystania z nich w szczególności w postaci wygłoszonych wykładów (§ 1 pkt 2 i § 2 pkt 1) ma zastosowanie do wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych przysługujących mu za prowadzenie zajęć dydaktycznych.
§ 6
 1. W terminie do 15 stycznia każdego roku pracownik naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny, naukowy i naukowo-techniczny składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, w którym potwierdza wykonanie w roku poprzednim prac określonych w akcie mianowania lub umowie o pracę, za które otrzymał wynagrodzenie zasadnicze.
 2. W terminie do 15 stycznia każdego roku pracownik naukowo-dydaktyczny, dydaktyczny, naukowy i naukowo-techniczny składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4, w którym potwierdza wykonanie w roku poprzednim prac określonych w akcie mianowania, umowie o pracę lub porozumieniu, za które otrzymał wynagrodzenie dodatkowe lub uzupełniające.
§ 7
 1. Rektor dokona z dniem 1 stycznia 2013 r. odpowiednich zmian w aktach mianowania, umowach o pracę i porozumieniach pracowników w terminie do 31 maja 2013 r., na podstawie przesłanych przez dziekanów wydziałów w terminie do 15 maja 2013 r. indywidualnych imiennych informacji określających procentowy udział honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym, dodatkowym i uzupełniającym każdego pracownika z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W przypadku, gdy aktualne są imienne informacje określające procentowy udział honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym pracownika złożone na podstawie przepisów, dotychczasowych, dziekani nie przesyłają nowych informacji w tym zakresie.
 3. Przy nawiązywaniu stosunku pracy dziekan wydziału ustala udział procentowy honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym pracownika, o którym mowa w § 1 - § 4, zatrudnionego na wydziale. W przypadku zatrudnienia w jednostkach pozawydziałowych osób określonych w § 1 - § 4, udział procentowy honorarium w wynagrodzeniu zasadniczym ustala rektor na wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej. Zmiana ustalenia wymaga sporządzenia aneksu do aktu mianowania lub umowy o pracę.
§ 8
Traci moc uchwała Nr 7 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalania wysokości honorarium chronionego prawem autorskim w wynagrodzeniu nauczycieli akademickich oraz pracowników naukowo-technicznych.
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.
dokument Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 54 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.
dokument Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 54 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.
dokument Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 54 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt