Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 7 z dnia 26 września 2006
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 53

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 września 2006 r.

w sprawie opinii dotyczącej mianowania dr. hab. Tomasza Szlendaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego na okres pięciu lat.

Na podstawie § 38 ust. 2 pkt 3 i § 103 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. w związku z art. 118 ust. 1, 2 i 4 i art. 119 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zmianą)

S e n a t
U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a    K o p e r n i k a
w    T o r u n i u
po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Humanistycznego z dnia 20 czerwca 2006 roku,
przedstawionego przez Dziekana Wydziału,
wyraża   p o z y t y w n ą   opinię
w sprawie mianowania doktora habilitowanego Tomasza Szlendaka
na stanowisko profesora nadzwyczajnego UMK na Wydziale Humanistycznym na okres pięciu lat.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt