Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 24 października 2002
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

118

UCHWAŁA Nr 53

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 24 września 2002 r.

w sprawie przyznania tytułów najlepszego: studenta, studenta-sportowca oraz absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika za rok akademicki 2001/2002

Na podstawie § 42 ust. 9 Regulaminu Studiów UMK z dnia 28 kwietnia 1998 r. (z późn. zmianami) oraz zarządzenia Nr 14 Rektora UMK z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania tytułów najlepszych absolwentów i studentów,

S e n a t

U n i w e r s y t e t u  M i k o ł a j a  K o p e r n i k a  przyznał:

 1. Spośród zgłoszonych studentów, którzy otrzymali tytuł najlepszego studenta Wydziału:
  • Chemii - Krzysztof Łaczkowski, II r. chemii,
  • Filologicznego - Aneta Mancewicz, III r. filologii angielskiej,
  • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - Katarzyna Górska, III r. fizyki,
  • Humanistycznego - Maria Wincławska, III r. politologii,
  • Matematyki i Informatyki - Anna Ratajczak, IV r. matematyki,
  • Nauk Ekonom. i Zarządzania - Monika Preisner, IV r. ekonomii,
  • Nauk Historycznych - Jarosław Centek, III r. historii,
  • Prawa i Administracji - Katarzyna Ludwichowska, IV r. prawa,
  tytuł najlepszego studenta UMK Pani Annie Ratajczak, studentce IV roku matematyki z Wydziału Matematyki i Informatyki.
 2. Tytuł najlepszego studenta - sportowca UMK Panu Hubertowi Radke, studentowi II roku prawa z Wydziału Prawa i Administracji.
 3. Spośród zgłoszonych absolwentów, którzy otrzymali tytuł najlepszego absolwenta Wydziału:
  • Biologii i Nauk o Ziemi - mgr Marcin Świtoniak,
  • Chemii - mgr Marta Ziegler,
  • Filologicznego - mgr Bartosz Awianowicz,
  • Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej - mgr Michał Frąckowiak,
  • Humanistycznego - mgr Anna Kulpa,
  • Matematyki i Informatyki - mgr Alina Semrau,
  • Nauk Ekonom. i Zarządzania - mgr Grzegorz Grześkiewicz,
  • Nauk Historycznych - mgr Michał Targowski,
  • Prawa i Administracji - mgr Agnieszka Laskowska,
  • Sztuk Pięknych - mgr Ewa Doleżyńska,
  • Teologiczny - Piotr Roszak,
  tytuł najlepszego absolwenta UMK Panu mgr Bartoszowi Awianowiczowi, absolwentowi Wydziału Filologicznego.

Przewodniczący Senatu UMK

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt