Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 53

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 196 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
  1. Określa się warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2013/2014, zawarte w załączniku* nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Treść załącznika nr 1 zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej w Biuletynie Prawnym UMK, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz na stronach internetowych UMK (www.umk.pl).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53 Senatu UMK z dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt