Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 52

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie prof. dr hab. Zygmuntowi Mackiewiczowi tytułu doktora honoris causa UMK

Na podstawie § 9 ust. 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz § 3 ust. 2 uchwały Senatu UMK z dnia 30 stycznia 1996 r. w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu tytułu doktora honoris causa UMK

S e n a t

U n i w e r s y t e t u   M i k o ł a j a   K o p e r n i k a

w   T o r u n i u

po rozpatrzeniu wniosku Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu,
przedstawionego przez Dziekana Wydziału prof. dr. hab. Kornelię Kędziorę-Kornatowską,
postanawia wszcząć postępowanie w sprawie nadania

prof. dr hab. Z y g m u n t o w i M a c k i e w i c z o w i

tytułu doktora honoris causa UMK

Jednocześnie Senat UMK, na wniosek Dziekana Wydziału, powołuje na promotora dr hab. Wojciecha Zegarskiego, prof. UMK z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz recenzentów:

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt