Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 marca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 45

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie zmian w Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 22 lit. b Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302) oraz art. 42 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 112 poz. 654)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:

§ 1
W Statucie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy (uchwała nr 72 Senatu UMK w Toruniu z dnia 19 czerwca 2012 r. wprowadza się następującą zmianę:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 26 marca 2013 r.Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn

R e k t o r

dokument Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 45 Senatu UMK z dnia 26 marca 2013 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt