Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 45

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zasad i trybu rekrutacji kandydatów na I rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:
§ 1
  1. Określa się zasady i tryb rekrutacji na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 2011/2012, zawarte w załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.
  2. Treść załącznika nr 1 zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej w Biuletynie Prawnym UMK, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz na stronach internetowych UMK (www.umk.pl).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2010 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r

dokument Załącznik do Uchwały Nr 45 Senatu UMK z dnia 25 maja 2010 r.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt