COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 3 z dnia 26 maja 2010
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 44

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 25 maja 2010 r.

o zmianie uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich.

Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)

S e n a t   u c h w a l a,   co następuje:
§ 1
W załączniku do uchwały Nr 25 Senatu UMK z dnia 25 kwietnia 2006 r. Regulamin Studiów Doktoranckich (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
  1. W § 3 ust. 4 skreśla się pkt 6.
  2. W § 6 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    "2)  rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika studiów (z wyjątkiem decyzji, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 4)".
  3. W § 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
    "8)  rozpatrywanie odwołań od decyzji kierownika studiów o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 4".
  4. W § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    "2.  Uczestnik studiów doktoranckich może podejmować pracę zarobkową, której wykonywanie nie koliduje z zajęciami wynikającymi z programu studiów."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 maja 2010 r.

Przewodniczący Senatu

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

R e k t o r


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt